Welkom bij De Blijvende Verandering, Psychologenpraktijk Anoek Toemen

Havervelden 10 B, 5281 PT Boxtel
T. 06 29 53 75 41

Tarieven en vergoedingen

Psychologische zorg, zoals geboden binnen Psychologenpraktijk De blijvende verandering, valt binnen de zorgverzekeringswet. De Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) is gewijzigd in 2014. Voor lichte psychische klachten kunt u vaker en langer een beroep doen op uw huisarts en GGZ-praktijkondersteuner. Ook kan uw huisarts u helpen met preventie. Houden de psychische klachten aan? De huisarts stelt vast welke zorg u nodig hebt. Dit doet hij meestal in overleg met uw behandelaar. Hij kan u dan doorverwijzen naar de ‘generalistische basis GGZ’ (BGGZ) of naar de 'specialistische GGZ' (SGGZ) voor een behandeling.

Zowel de behandeling van de Basis GGZ als de Specialistische GGZ worden vanuit de basisverzekering vergoed. Bij volwassenen vanaf 18 jaar geldt dat het eigen risico wordt aangesproken (in 2019 is dit € 385,-). Voorwaarde voor vergoeding door de zorgverzekeraar is, dat de huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist (zie uw polisvoorwaarden) een verwijzing uitschrijft voor psychologische zorg.

In 2019 heeft Anoek besloten meer contractvrij te werken. Er zijn wel contracten afgesloten met:
• VGZ, (VGZ Zorgverzekeraar N.V,.VGZ voor de Zorg N.V., IZA Zorgverzekeraar N.V., N.V. Zorgverzekeraar UMC, N.V. Univé Zorg)
• Caresque ( Promovendum, Besured, National Academic, Aevitae)
• Zilveren Kruis (Pro Life, Interpolis, Avero, FBTO, IAK, Aevitae, De Friesland)
• VRZ (Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar, Salland Zorgverzekeringen, HollandZorg, ZorgDirect = Eno, ONVZ Zorgverzekeraar, VvAA zorgverzekering, PNOzorg – ONVZ)
• CZ, nationale nederlanden en Ohra

ONZE KEUZE VOOR NIET-GECONTRACTEERDE ZORG
De blijvende Verandering heeft er bewust voor gekozen in 2019 minder contracten met zorgverzekeraars af te sluiten.
Dat doen we om meerdere redenen. De Blijvende Verandering wil graag zo onafhankelijk mogelijk blijven van de invloed die zorgverzekeraars willen uitoefenen op ons werk, inclusief het inzage in gegevens die jouw privacy betreffen en de steeds hogere administratieve eisen. De Blijvende Verandering wil zoveel mogelijk tijd aan jou besteden, niet aan administratie.

Als we contracten sluiten krijgen we bovendien te maken met omzetplafonds. Als die vol zijn moet je wachten terwijl er feitelijk wel degelijk plaats voor je kan zijn. Je kunt dan niet bij ons terecht maar wordt verplicht naar een collega die wel nog ruimte van de verzekeraars krijgt te gaan.

Verzekeraars lijken zorgaanbieders graag over te willen halen om contracten met hen te sluiten door hogere vergoedingen uit te betalen aan aanbieders met wie ze contracten hebben en het is niet uit te sluiten dat ze ook andere 'voordelen' aanbieden aan gecontracteerde aanbieders. Er lijkt dus niet op inhoudelijke kwaliteit geprikkeld te worden maar op niet zorginhoudelijke gronden.

Er zijn in 2019 vier soorten polissen die gevolgen hebben voor de vergoeding van niet gecontracteerde zorg:
1. De restitutiepolis: de verzekeraar vergoed 100% van het gebodene met een maximumtarief zoals door de Nza is vastgesteld. Let op! Er zijn ook zogenaamde niet-echte restitutiepolissen die door sommige verzekeraars worden aangeboden.
2. De naturapolis: de verzekeraar is wettelijk gebonden aan een vergoeding van 75-80% van de geboden zorg met een maximumtarief zoals door de Nza is vastgesteld.
3. De combipolis: gelijk aan de naturapolis voor ongecontracteerde zorg.
4. De budgetpolis: vaak heb je met deze polis een laag of geheel geen eigen risico. Het is echter volstrekt onduidelijk hoe de verzekeraar dit geld terug wil verdienen. Er is geen duidelijkheid wat de verzekeraar doet met niet gecontracteerde zorg als je een dergelijke polis hebt.

Welke verzekering in 2019 wat vergoed en tegen welke voorwaarden rond de privacy vind je hier:
zorgverzekeraars vergoeding 2019

Ook als niet-gecontracteerde zorginstelling houden wij ons wel aan de spelregels zoals de overheid die heeft opgesteld. Je hebt bijvoorbeeld altijd een verwijsbrief van je huisarts voor de basis GGZ nodig als je de zorg wilt declareren bij je zorgverzekeraar. Ook stellen we een DSM-V code als je de rekening wilt declareren. Voor meer uitvoerige informatie kun je ons altijd mailen of een afspraak maken.

Als je een andere niet gecontracteerde zorgverlener wilt zoeken kan dat hier

INDIENEN VAN DE REKENING BIJ DE ZORGVERZEKERAAR
Wij sturen onze factuur aan het eind van de contacten aan je toe. Tussentijds kunnen we met elkaar overeenkomen dat je al tijdens de contacten een gedeelte betaalt. Hierover krijg je dan een nota die wordt afgetrokken van de eindfactuur. De eindfactuur kun je indienen bij jouw zorgverzekeraar.
Je kunt bij ons een kopie van de factuur opvragen voor je eigen administratie. Je ontvangt van ons een document waarin staat hoe de factuur is opgebouwd en ook aanvullende informatie met betrekking tot de betaling als je bij ons in zorg komt. Onze zorgpartners dienen hun eigen facturen bij je in en maken ook hun eigen afspraken hierover met je.

Hier kun je zien welke interventies het Zorginstituut Nederland wel en niet onder erkende psychologische interventies verstaat. Dit kan gevolgen hebben voor de vergoeding bij jouw verzekeraar. Informeer hiernaar.

HINDERPAAL OPWERPEN VOOR VERZEKERDE MAG NIET
Verzekeraars lijken nogal eens het hinderpaalcriterium te 'vergeten' waaraan ze wettelijk gebonden zijn en waardoor ze verplicht zijn je tenminste 75% van de factuur te vergoeden als je geen restitutiepolis hebt en wel naar een niet gecontracteerde zorgverlener toe wilt gaan.
Dat hinderpaalcriterium moet ervoor zorgen dat de vergoeding van de zorgverzekeraars je niet in je vrije hulpverlenerskeuze mag belemmeren en is vastgesteld door het Hof en de Hoge Raad.
Vaak vergoeden zorgverzekeraars een stuk minder, tenzij je per brief laat weten je op het hinderpaalcriterium te beroepen. Een modelbrief die je kunt gebruiken om u bij de zorgverzekeraar te beroepen op het hinderpaalcriterium kunt u hier vinden.

ZORG DIE BUITEN DE ZORGVERZEKERAARS LOOPT
Je kunt er altijd voor kiezen de zorg zelf te bekostigen. In dat geval heb je geen verwijsbrief nodig en hoeft er ook geen DSM-V classificatie worden opgenomen in het dossier.
Een aantal zaken vallen niet onder declarabele zorg zoals: relatieproblemen, aan het werk gerelateerde problemen en sommige angst- en sociale klachten. Soms krijg je bij aanvullende pakketten wel een gedeelte vergoed. Informeer bij je verzekeraar, zie hier (PDF aanvullende verzekeringen)

Voor meer informatie (warm aanbevolen):
www.zorgvoorkwaliteit.nl
www.contractvrijepsycholoog.nl

Zonder verwijskaart
Sommige diagnoses komen niet voor in de lijst die is vastgesteld door de overheid, bijvoorbeeld relatieproblemen, rouwverwerking, aanpassingsstoornissen, problemen met zelfvertrouwen of werkproblemen. Dit betekent dat je de behandeling zelf moet betalen. Het tarief is dan € 100 per gesprek van 60 minuten (Onverzekerde zorg OVZ). U kunt dan rechtstreeks contact met mij opnemen.
In sommige gevallen worden de gesprekken door de werkgever vergoed.

Maximum tarieven
Voor gb-ggz-producten gelden maximale tarieven die zijn vastgesteld door NZa. Dit zijn de tarieven die de behandelaar maximaal aan de patiënt in rekening mag brengen. Dit geldt dus zowel voor verzekerde als voor onverzekerde zorg. Het geldt ook voor zorg die vergoed wordt door een externe partij, bijvoorbeeld de werkgever.
Voor de Basis GGZ heeft de NZA de volgende maximumtarieven vastgesteld:

Tarieven zijn conform de NZA richtlijn (2019):
Basis GGZ Kort (BK)  (max. 294 min.)   € 507,62
Basis GGZ Middel (BM)  (max. 495 min.)   € 864,92
Basis GGZ Intensief (BI)  (max 752 min.)   € 1.356,25
Onvolledig behandeltraject  (max. 120 min.)   € 186,71
Onverzekerd product Consult (OVP/OZP)     € 105,25

Voor overige prestaties, zoals keuringen en onderzoek ten behoeve van verzekeraars en werkgevers, gelden afzonderlijke maximumtarieven. In 2019 is dit voor:
• rapporten aan een bedrijfsarts, verzekeringsarts of (via de patiënt) aan het CBR: € 87,45.
• rijbewijskeuringen: € 85,09 voor 15 minuten onderzoek en 15 minuten rapportage, met een opslag van maximaal twee keer € 43,71 per 15 minuten extra tijd.

Er is de mogelijkheid van een verhoogd maximumtarief dat 10% hoger is dan het gewone maximumtarief. Dit tarief mag alleen gebruikt worden als hierover vooraf door zorgverzekeraar en zorgaanbieder afspraken zijn gemaakt.

Zorgverzekeraars keren in de regel een percentage van het NZa maximum tarief uit, afhankelijk van het soort contract dat de zorgverzekeraar heeft afgesloten met de zorgaanbieder. Zie hiervoor ook informatie over contracten met zorgverzekeraars.

Voor onderlinge dienstverlening, zoals consultatie, geldt een vrij tarief. De kosten maken deel uit van het totale tarief. Zij moeten dus door de regiebehandelaar worden vergoed aan de geconsulteerde specialist.

Terug naar afspraak →

 

 

Ga naar de Facebook pagina