Welkom bij De Blijvende Verandering, Psychologenpraktijk Anoek Toemen

Havervelden 10 B, 5281 PT Boxtel
T. 06 29 53 75 41

Wees in de wereld maar laat de tijd niet je meester worden (Krishna)

Onze werkwijzeSamenwerking
Samenwerking vanuit de eerste lijn met overige aanbieders wordt steeds belangrijker daarom werkt Psychologiepraktijk De blijvende verandering samen met zogenaamde ketenpartners waarbij het doel is dat de client de juiste zorg krijgt. Dit houdt in dat we goed kijken welke zorg iemand nodig heeft en wie dat kan bieden.
Dit start bij de huisarts met preventie, vervolgens de praktijk ondersteuner (POH-GGZ) met eventueel e-health modules. De volgende stap is basis GGZ, gevolgd door specialistische GGZ. Psychologenpraktijk De Blijvende Verandering biedt zorg aan in de basis ggz.
In deze laatste kan dan weer een onderverdeling worden gemaakt in poliklinisch, deeltijd en klinisch.
Voor meer praktische en pragmatische zaken zoals problemen met werk, financien en huisvesting is algemeen maatschappelijk de aangewezen instantie. Met onderstaande zorgverleners wordt samen gewerkt.
We werken vanuit het motto; zo veel zorg als nodig is en zo weinig zorg als kan. dat betekent dat we vrij flexibel kunnen op- en afschalen.
Wanneer u de behandeling heeft afgerond, kunnen wij u met een terugvalpreventieplan en een adviesbrief terugverwijzen naar uw huisarts danwel de praktijk ondersteuner.
Wanneer meer zorg nodig is, overleggen we met onze ketenpartners over intensieve vorm van zorg zoals bijvoorbeeld een deeltijd of tijdelijke opname. Wanneer dit aan de orde is, zullen wij steeds garant staan voor het nazorg trajekt.

Uitwisseling gegevens
Informatie die uitgewisseld wordt met bovengenoemde partners is cliëntgebonden informatie met toestemming van client op wettelijke grondslag (AVG proof), nieuwe (vakinhoudelijk) ontwikkelingen op landelijk en lokaal vlak. Dit wordt gedaan middels zorgmail (beveiligde mail), intervisiebijeenkomsten, extern overleg, netwerkbijeenkomsten, telefonisch en sillo (beveiligde app).
Hier kunt u ons AVG privacybeleid (intern en extern) vinden.

HOE gaan we te werk binnen de praktijk?

Aanmelding en intake
U meldt zich telefonisch of via de mail aan bij de praktijk. Voor de intake ontvang je een schriftelijke bevestiging voor een afspraak voor het intakegesprek. Deze intake kan op de verschillende locaties plaats vinden. In deze bevestiging vindt je zowel een intakevragenlijst als een klachtenvragenlijst als een copinglijst. Deze vragenlijsten (Excel en word bestand) stuurt u ingevuld digitaal terug, liefst voor het eerste gesprek.
Tijdens het intake-gesprek wordt duidelijk gekeken waar je je op wilt focussen in de behandeling. tevens kunt nagaan of u zich op uw gemak voelt bij uw behandelaar (is er een klik?). We bespreken de door u ingevulde lijsten, u krijgt de ruimte om te vertellen wat u wilt veranderen en vervolgens bespreken we de verschillende behandelmethoden.

Betrekken van naasten bij uw behandeling
Een psychisch probleem/stoornis heb je niet alleen. De diagnose en behandeling kan van invloed zijn op het dagelijks leven van uw dierbaren, deze kunnen een belangrijke rol spelen tijdens ziekte, behandeling en herstel.
In onze praktijk vinden we het belangrijk dat je belangrijke anderen bij je behandeling kunt betrekken. Tijdens de intake zal dit met je besproken en in kaart gebracht worden. We kunnen dan samen beslissen wie, wanneer bij de behandeling betrokken wordt, eventueel meekomt naar de ontmoetingen. Zo kunnen we samen kijken wat de belangrijke mensen in jouw omgeving ervaren, eventueel nodig hebben aan ondersteuning om zodoende met zn allen een dragend en stimulerend netwerk te bouwen.

Sinds 2014 zijn we verplicht om nader te kijken naar uw klachten en te bepalen of deze binnen het DSM classificatie systeem vallen. Op basis daarvan wordt bepaald of de behandeling door uw zorgverzekeraar vergoedt kan worden of niet. Het kan zijn dat dit in het eerste gesprek niet helemaal duidelijk is en dat aanvullende vragenlijsten en een tweede gesprek (verlengde intake) nodig is. Wanneer dit helder is, wordt afgesproken welk traject (Kort, Midden, Intensief) het beste aansluit bij uw klachten en hulpvraag. Blijkt uit deze intakefase dat u voor uw hulpvraag bij ons niet op het juiste adres bent of klikt het niet, dan wordt het product Onvolledig Traject in rekening gebracht. U wordt dan terugverwezen naar de huisarts met een advies voor vervolg, die u kan verwijzen naar een andere praktijk, de POH-GGZ, de Specialistische GGZ of een andere vorm van therapie.

Behandeling:
Na de intakefase wordt er een intakeverslag en een behandelplan opgesteld. Hierin worden onder andere uw klachten, uw doelen en de manier van werken beschreven. Deze verslagen worden met uw toestemming naar uw verwijzer/ huisarts verzonden.
In een kortdurend traject zal de focus met name liggen op het actuele probleem.
Je krijgt concrete handvatten aangereikt om met het probleem om te gaan. Je leert op een andere manier denken en je oefent in het dagelijkse leven met het nieuwe gewenste gedrag. Er zal gebruik gemaakt worden van verschillende technieken zoals cognitief gedragstherapeutische, ervaringsgerichte en/of lichaamsgerichte oefeningen, EMDR en oplossingsgerichte technieken.
In een langer durend traject gaan we op onderzoek in je persoonlijke (familie)geschiedenis om je huidige denken, voelen en handelen beter te gaan begrijpen. We kijken naar onderliggende patronen en overtuigingen en naar stagnaties in het proces van individuatie.

Afsluiting:
Aan het eind van het traject stellen we samen een terugvalpreventieplan op. Je kunt hier een voorbeeld van een terugvalpreventieplan downloaden.
Na afsluiting ontvangen u en uw huisarts (wederom met uw toestemming) een afsluitende rapportage over het verloop van de behandeling. Uw dossier zal 15 jaar na afsluiting worden bewaard. Wilt u dat niet dan kunt u een verzoek tot vernietiging indienen. Bij verzekerde zorg, zullen er altijd (tot 15 jaar na afsluiting) delen van uw dossier bewaard blijven.

Terug naar werkwijze →

Ga naar de Facebook pagina